Handig: Lijst met muziektermen

Discussieer hier over muziek.
Gebruikersavatar
Jesse
Admin & Remix Master
Admin & Remix Master
Berichten: 4033
Lid geworden op: di 17 jan 2006 14:01
Locatie: Oldenzaal
Contacteer:

Handig: Lijst met muziektermen

Ongelezen bericht door Jesse » do 19 okt 2006 17:53

Lijst met Muziektermen


Op aanvraag van Kozak is er dan nu een lijst met muziektermen. Tip: om snel een term te zoeken, gebruik CTRL + F.
A

Acapella

Zang zonder instrumentale begeleiding.

Accent

Dit betekent nadruk. Het teken waarmee je dat aangeeft is : > en staat boven of onder de noot waar het om gaat.

Afterbeat

Dit is het accent op de tweede en vierde tel (deze accentverdeling geldt vaak voor de begeleidende instrumenten, niet voor de melodiepartij). Maar het kan ook de achtste noten zijn die na de tel komen.

Akkoord

Dit is een samenklank van meer dan twee tonen die volgens een bepaalde manier wordt opgebouwd.

Akkoordenschema

Een opeenvolging van akkoorden, vaak in een vaste volgorde. Het schema wordt vaak een aantal malen herhaald. Een akkoordenschema wordt vaak gebruikt als begeleiding van een melodie.

Akkoordinstrument

Hiermee worden instrumenten bedoeld waarmee je akkoorden kunt spelen, zoals een toetsinstrument (piano, keyboard, synthesizer), een gitaar en een harp. Op deze instrumenten kun je ook een baspartij combineren met akkoorden en een melodie. Andere instrumenten waar dat niet op kan, noem je melodieinstrumenten.

Akkoordsymbool

Deze geeft d.m.v. een hoofdletter aan om welk akkoord het gaat. Wanneer er als akkoordsymbool de hoofdletter C staat, spreken we van een C-akkoord. Het C-akkoord bestaat dan uit de akkoordnoten C-e-g (do-mi-sol).

Akkoordtonen

Tonen waaruit een akkoord is opgebouwd.

Arrangement

Dit is een instrumentale bewerking van een muziekstuk, voor een andere bezetting dan waarvoor het oorspronkelijk werd gecomponeerd.
Je laat b.v. de melodie door andere instrumenten spelen, van een rustig nummer maak je een snelle, swingende versie, enz. In ieder geval klinkt het muziekstuk hierdoor anders dan het originele stuk.

Arpeggio

De afzonderlijke tonen van een akkoord moeten snel achter elkaar van onder naar boven worden gespeeld.

B

Bas

Dit betekent letterlijk laag. Dus een bas is een instrument (ook dus de stem), die heel laag kan. Een baspartij is dus een melodie met lage tonen.

Basmotief

Een motief dat laag gespeeld wordt.

Beat

Dit betekent (drum)slag en is de steeds herhaalde slag in de jazz- en popmuziek.

Begeleiding

Begeleidingspartijen ondersteunen de melodiepartij. Veel gebruikte begeleidingsinstrumenten zijn de piano en de gitaar.

Bezetting

Hieronder verstaat men de soort en het aantal instrumenten en zangstemmen waarmee een muziekstuk moet worden uitgevoerd.

Blaaskwintet

Een ensemble dat bestaat uit : dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn.

Bluesschema

Dit is een akkoordenschema bestaande uit twaalf maten.

Break

Dit betekent onderbreking. Een plotselinge akkoordstop om een solist meer kans te geven zich te laten horen.

C

Canon

Dit is het na elkaar inzetten van één melodie door verschillende stemmen. Een canon kan twee- of meerstemmig zijn.

Coda

Dit betekent staart en is het naspel (eindstukje) van een muziekstuk.

Contrast

Een contrast is een tegenstelling. Plotseling komt er iets heel anders.

* melodisch contrast - twee heel verschillende melodieën.
* ritmisch contrast - twee heel verschillende ritmes.
* contrast in klankkleur - b.v. schelle trompet tegenover een dwarsfluit.
* contrast in dynamiek - hard en zacht tegenover elkaar.

Couplet

Een aantal regels van een lied die een eenheid vormen. In de muziek kun je een couplet volgens een bepaalde melodie zingen en de volgende coupletten ook. Dit betekent dat de melodie dezelfde blijft, terwijl de tekst verandert. Dit in tegenstelling tot het refrein.

Cluster

Het gelijktijdig aanslaan van een aantal dicht bij elkaar liggende tonen (b.v. een aantal 'witte' of 'zwarte' toetsen of beide van de piano).

Compositie

Dit betekent samenstelling. Een compositie (ook wel muziekstuk genoemd) is het eindresultaat van het uitwerken van één of meerdere muzikale gegevens.

Componist

Iemand die muziek schrijft.

Consonant

Een rustgevende (ontspannen klinkende) samenklank van meerdere tonen. Het tegengestelde is een dissonant.

Contrast

Dit betekent tegenstelling. Bij een muziekstuk geldt dat voor de melodie (hoog-laag), het ritme (druk-rustig) en de klankkleur (trompet-fluit).

D

Da Capo

Dit wil letterlijk zeggen : vanaf het begin. Het wordt ook wel eens afgekort als D.C. (al Fine) en wijst erop dat het muziekstuk op die plaats gewoon verder loopt door terug naar het begin van het stuk te gaan (eventueel tot de plaats waar Fine staat).
Da Capo is ook de naam van onze zaal waar buiten de wekelijkse repeties ook geregeld andere activiteiten plaatsvinden.

Dissonant

Dit is een samenklank waarvan de tonen veel wrijving geven (onrustig, spannend). Deze samenklank kan uit twee of meer tonen bestaan. Het tegengestelde van een consonant.

Dominant

Dit is de vijfde toon of trap van een toonladder. In de toonladder van do is sol de dominant. Een majeurakkoord dat opgebouwd wordt vanaf de vijfde trap, wordt ook wel de dominant genoemd.

Drieklank

Dit is een samenklank opgebouwd uit drie verschillende tonen.

Duet

Dit is een zangstuk voor twee stemmen.

Duo

Dit is een muziekstuk voor twee instrumenten en ook een groep die uit twee muzikanten bestaat.

Dynamiek

Klanksterkte. Geeft aan hoe hard of zacht een muziekstuk gespeeld moet worden. De belangrijkste dynamiekaanduidingen zijn : pp (pianissimo = zeer zcht) - p (piano = zacht) - mp (mezzo-piano = halfzacht) - mf (mezzo-forte = halfsterk) - f (forte = sterk) - ff (fortissimo = zeer sterk).

E

Echo-dynamiek

Dit is een fragment uit een muziekstuk dat in een zachtere toonsterkte wordt herhaald.

Enharmonisch

Hiermee wordt bedoeld dat twee tonen hetzelfde klinken, maar anders worden genoteerd, bijvoorbeeld Fa kruis en Sol bemol.

Ensemble

Dit is een groep muzikanten die gewoonlijk kleiner is dan een koor of een orkest. Elke stem (instrument) is met één speler bezet.

Eénstemmige muziek

Dit is muziek waarbij steeds één stem klinkt.
Als je in je eentje een liedje zingt dan klinkt dat éénstemmig. Als er een andere melodie bijkomt dan wordt het tweestemmig. Komt er nog een melodie bij dan klinkt het driestemmig.
Als het meer dan éénstemmig is dan noem je dat ook wel meerstemmig.
Wanneer door twee of meer personen dezelfde melodie (dezelfde stem) wordt gezongen, is het ook éénstemmige muziek.

G

Geluid

Dit zijn alle met het oor waarneembare trillingen. Het menselijk oor kan geluidstrillingen waarnemen die liggen tussen zestien Herz en twintigduizend Hertz.

Genre

Dit betekent 'soort' of 'stijl'.

Grondtoon

De grondtoon van een toonladder is de toon waarnaar de toonladder is genoemd. Van de toonladder van do is do de grondtoon.
De grontoon van een drieklank is de toon waarop het akkoord is gebouwd. Van het akkoord do-mi-sol is do de grondtoon. Ook wanneer het akkoord is omgekeerd, bijvoorbeeld mi-sol-do, blijft do de grondtoon.

Gebroken akkoord

In een gebroken akkoord worden de akkoordtonen na elkaar i.p.v. tegelijkertijd gespeeld.

Glissando

Dit betekent glijdend. Een glijdende verbinding tussen twee tonen.

H

Harmonie

Het gelijktijdig klinken van meerdere tonen.

Herhaling

Dit betekent iets opnieuw doen. In de muziek kan een melodie, een ritme of een samenklank meerdere keren voorkomen. De meest bekende vorm van herhalen is het refrein.
Herhalen kan op twee manieren : op dezelfde toonhoogte of iets hoger of iets lager (zie sequens).

Hoofdaccent

Dit is het accent op de eerste tel van de maat.

I

Inleiding


Een kort gedeelte waarmee een muziekstuk begint. In de pop- en jazzmuziek wordt dit ook wel intro genoemd.

Interval

Toonsafstand. De afstand tussen twee óf tegelijk óf na elkaar klinkende tonen.

Intro

Een voorspel, meestal vrij kort en instrumentaal.

Imitatie

Dit betekent nabootsing (nadoen). In een meerstemmige compositie kunnen melodieën elkaar nadoen, dit heet imitatie. Een canon is een imitatie.

K

Klankbron

Dit is het onderdeel van een instrument dat in trilling gebracht moet worden (snaar, luchtkolom of vel).

Klankkleur


Dit heeft te maken met de klank van de instrumenten (donker, helder, scherp, dof).
Ieder instrument heeft een ander geluid, waaraan je het kunt herkennen. We noemen dat de klankkleur van het instrument. Verschil in klankkleur is het gevolg van :

* een andere klankbron : luchtkolom, snaar of vel.
* een andere speelwijze : snaar aanstrijken of tokkelen.
* het gebruikte materiaal : hout, koper of metaal.
* vorm van het instrument.

Kruis

Dit is een teken dat aangeeft dat de toon met een halve toon verhoogd moet worden.

L

Legato

Gebonden spelen. De noten die je speelt moeten met elkaar verbonden zijn. Het tegengestelde van staccato.

M

Maat

Verdeling van muziek in gelijke stukjes. Elk stukje bestaat uit evenveel tellen en zo'n stukje heet een maat.

Maataccent

Dit is het benadrukken van de eerste tel van een maat, waardoor de maatsoort herkenbaar wordt.

Maatstreep

Een verticale streep door de notenbalk, steeds vóór de eerste tel.

Maatsoort

Deze geeft het aantal tellen per maat aan. Een maat kan in b.v. twee, drie of vier tellen verdeeld worden. Deze onderverdeling noemen we maatsoort. De maatsoort wordt aan het begin van een stuk in de vorm van een breuk aangegeven, b.v. 3/4, 4/4 of 6/8. Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er in één maat staan. Het onderste getal geeft aan welke notenwaarde één tel krijgt. Wanneer het onderste getal een 4 is, dan duurt de kwartnoot één tel en wanneer het onderste getal een 8 is, dan duurt de achtste noot één tel.

Melodie

Een opeenvolging van tonen die met elkaar te maken hebben en samen één geheel vormen.

Melodieinstrumenten

Instrumenten waar je alleen een melodie op kan spelen (dus één toon tegelijkertijd), noem je melodieinstrumenten. Daarnaast zijn er akkoordinstrumenten.

Modulatie

De manier om in een compositie van toonsoort te veranderen.

Mol

Dit is een teken dat aangeeft dat de toon met een halve toon verlaagd moet worden.

Motief

Dit is het kleinste muzikale stukje (bouwsteen) van een melodie.

Muzikale zin

Een afgerond melodisch geheel.

Muziekstuk

Ook wel genoemd een compositie.

N

Notenbalk

Een systeem van 5 lijnen waarop de noten van een muziekstuk worden geplaatst.

Notenwaarde

Deze geeft de lengte van een noot aan.

Noten

Tekens voor tonen. Een noot op de notenbalk geeft de notenwaarde en de toonhoogte aan.

O

Octaaf

Dit betekent acht. Het is de afstand tussen acht tonen. Op de toonladder van do is dat dus de volgende do (do, re, mi, fa, sol, la, si, do). Een octaaf is een interval, b.v. do-do.

Ostinato

Dit betekent hardnekkig. Het is het voortdurend herhalen (hardnekkig terugkomen) van een ritmisch en/of een melodisch motief.

Opmaat

Een onvolledige maat aan het begin van een muziekstuk die uit één of meerdere noten kan bestaan.

Overgangsdynamiek

Het geleidelijk overgaan van hard naar zacht of van zacht naar hard tijdens het spelen of zingen.

P

Partituur

Notenblad, waarop alle stemmen (partijen) van een muziekstuk zijn genoteerd. Een dirigent heeft altijd de partituur voor zich zodat hij/zij een totaal overzicht heeft van het hele muziekstuk.

Partij

Muziek voor een speciale stem of instrument.
Een muziekstuk bestaat uit één of meerdere partijen. Bijvoorbeeld een melodiepartij, een tweede stem of een baspartij.
In een orkest heeft iedere muzikant een eigen partij. In de partituur staan alle partijen onder elkaar genoteerd.

Pizzicato

Dit is een speelaanwijzing voor strijkinstrumenten. Men tokkelt (plukt) de snaren met de hand die de strijkstok vasthoudt.

Polyfonie

Een manier van meerstemmig componeren waarbij de verschillende stemmen/melodieën zo zelfstandig mogelijk optreden. Wij spreken van een polyfone compositie als verschillende melodieën tegelijk klinken en zich min of meer onafhankelijk van elkaar bewegen. Polyfone stijlen zijn bijvoorbeeld de canon en de fuga.

R

Refrein

Een deel van een lied dat telkens met dezelfde woorden en dezelfde melodie terugkeert. Dit in tegenstelling tot het couplet.

Ritme

Volgens de tijdmaat verlopende duur van de tonen van een muziekstuk. Door een opeenvolging van lange en korte, beklemtoonde en onbeklemtoonde noten onstaat dan het ritme in een muziekstuk.

Riff

Een korte kernachtige melodie (wordt vaak herhaald). Deze term wordt vaak gebruikt in de pop- en jazzmuziek.

S

Samenklank

Twee of meer tonen die tegelijk klinken.

Sequens


Herhaling van een melodie op een andere toonhoogte.
Wanneer de herhaling iets hoger is, dan spreek je van een stijgende sequens en wanneer de herhaling iets lager is, spreek je van een dalende sequens.

Staccato

Dit betekent gestoten spelen. De tonen moeten kort en duidelijk van elkaar gescheiden gespeeld worden. Het wordt aangeduid met punten boven of onder de noten. Het is tegengesteld aan legato.

Stem

Stem heeft twee betekenissen :
- zangstem : bijvoorbeeld een bas (lage mannenstem)
- partij : bijvoorbeeld de tweede stem of de melodie-/baspartij.

Subdominant

Dit is de vierde toon of trap van een toonladder. In de toonladder van do is fa de subdominant. Subdominant wordt ook wel onderdominant genoemd. Een majeurakkoord gebouwd op de vierde trap wordt ook wel de subdominant genoemd.

Syncope

Het verschuiven van maat- en ritmeaccenten van een sterk naar een zwak maatdeel. B.v. het accent op de eerste tel (sterk maatdeel) verschuift naar een accent op de tweede tel (zwak maatdeel) of het accent op de eerste helft van een tel verschuift naar een accent op de tweede helft van de tel.

T

Tabulatuur

Een muziekschrift dat bestaat uit cijfers, letters en andere tekens en dus sterk afwijkt van het normale notenschrift. Voor diverse snaarinstrumenten (gitaar, basgitaar) wordt naast het traditionele notenschrift ook gebruik gemaakt van tabulaturen.

Tegenmelodie


Dit is een melodie die gelijktijdig met de hoofdmelodie klinkt.

Tempo

De snelheid waarmee een muziekstuk gespeeld wordt. Een aantal tempo-aanduidingen zijn : largo (zeer langzaam), allegro (snel), presto (zeer snel).

Terrassendynamiek

Hiermee wordt bedoeld het na elkaar optreden van verschillende geluidsterktes (dynamiek), bijvoorbeeld eerst hard en daarna zacht.

Terts

Dit betekent derde. In b.v. de toonladder van do is de derde toon t.o.v. do een mi. Een terts is een interval, b.v. do-mi of sol-si of re-fa.
Een akkoord opgebouwd uit tertsen is dus b.v. do-mi-sol (do is de grondtoon, mi is de derde toon t.o.v. do en sol is de derde toon t.o.v. mi).

Thema

Een melodische idee die door de componist als uitgangspunt voor een compositie wordt gebruikt. Voor de luisteraar is een thema meestal een herkenningspunt.

Tonica

Dit is de eerste toon (grondtoon) van een toonladder.

Toon


Geluid dat ontstaat door het in trilling brengen van een instrument, b.v. een snaar (gitaar, harp) of de lucht in een instrument (blaasinstrumenten) of een vel (slaginstrumenten) of een luidspreker (electronische instrumenten).

Toonhoogte

De hoogte van een toon. Deze wordt bepaald door de plaats van een noot op een notenbalk.

Toonomvang

Dit is het gebied tussen de laagst en hoogst zingbare of speelbare noot.

Toonsoort

Ook wel toonaard genoemd, geeft aan in welke toonladder het muziekstuk staat. De toonsoort heeft alles te maken met de tonica (eerste toon) van de toonladder. Een muziekstuk in do heeft als tonica eveneens de do. Het stuk zal grotendeels bestaan uit tonen uit de toonladder van do : do-re-mi-fa-sol-la-si-do.

Toonladder

Tonen die trapsgewijs (stijgend of dalend) in een logische volgorde gerangschikt zijn, noemen we een toonladder.
Onze meest gebruikte toonladder omvat acht tonen, beginnend en eindigend met dezelfde toon, bijvoorbeeld: do-re-mi-fa-sol-la-si-do. De afstand tussen de begin- en eindtoon noemen we een octaaf.

Toontrappen

Dit zijn de verschillende tonen van een toonladder. In de toonladder van do, is do de eerste trap, re de tweede trap enzovoort. De trappen worden meestal aangegeven met Romeinse cijfers (I-IV-V is in de toonladder van do : do-fa-sol).

Transponeren

Een muziekstuk in een andere toonsoort spelen dan genoteerd staat.
Trio - Een muziekstuk voor drie instrumenten.
- Het Trio vind je ook terug in de Mars. De Mars
is geschreven in een tweedelige maat en de opbouw
bestaat gewoonlijk uit Mars - Trio - Mars, waarbij
het Trio meestal in de subdominant staat. Daarbij
komt nog dat het Trio meestal minder ritmisch maar
melodieuzer dan de Mars is.

Tweeklank

Een samenklank van twee gelijktijdig klinkende tonen.

U

Unisono

Dit betekent éénstemmig. Alle of een aantal stemmen spelen of zingen tegelijkertijd dezelfde melodie. Deze kan ook een oktaaf (acht tonen) hoger gespeeld worden. Dit wordt vaak gebruikt om een bepaalde melodie goed te laten uitkomen.

V

Variatie

Een speciale manier om een melodie te herhalen. Een variatie is een kleine verandering van de oorspronkelijke melodie. Ondanks deze verandering blijft de originele melodie herkenbaar.

Vierklank

Een akkoord dat bestaat uit vier tonen die een opeenstapeling van tertsen zijn.

Vijfde trap

Dit is het (dominant) akkoord dat gebouwd is op de vijfde toon van de toonladder.

Vocaal

Vocaal komt van voce, dat is Italiaans voor stem. Vocale muziek is muziek uitgevoerd door stemmen.

Voortekens

Dit zijn de kruisen of mollen die de toonsoort aangeven. Voortekens staan aan het begin van een muziekstuk genoteerd.

Vorm

Dit is de indeling van een lied of een muziekstuk. Het wordt ook wel muzikale vorm genoemd.

Gebruikersavatar
The Boss
Fruity King
Fruity King
Berichten: 797
Lid geworden op: di 17 jan 2006 18:33
Locatie: Haren
Contacteer:

Ongelezen bericht door The Boss » di 12 dec 2006 0:00

En hier nog een lijst met termen uit de computer/audiotechniek wereld.
Ik hoop niet dat ie te lang is :P


Actief
Voorzien van ingebouwde elektronica/versterker die externe voedingsspanning nodig heeft: een actieve luidspreker heeft ingebouwde actieve scheidingsfilters en versterkers en wordt aangestuurd door de lijnuitgang van voorversterker of mengpaneel.

AC3
Datacompressiemethode van Dolby voor meerkanaals soundtracks.

Active Sensing
Methode waarbij continue korte signalen worden verzonden via een midi connectie om te controleren of de verbinding nog functioneert

AD Converter (ADC)
Chip die analoge signalen (audio) in digitale gegevens omzet.

Adat
Digitale multitrack recorder van Alesis. De term wordt meestal gebruikt voor de aansluiting via glasvezelkabel, waardoor acht kanalen digitale audio verzonden kunnen worden. Ook aangeduid als ‘Lightpipe’.

Additieve synthese
Synthese methode waarbij door het combineren van elementaire sinustonen complexe golfvormen worden opgewekt.

ADSR
Klassieke vorm van een envelope generator om het volumeverloop van een klank te simuleren. De letters staan voor Attack, Decay, Sustain en Release.

AES/EBU
Professioneel digitaal aansluitsysteem dat werkt met XLR pluggen. De professionele tegenhanger van s/p-dif.

Aftertouch (pressure)
Midi commando dat door het drukken op de toets na het aanslaan wordt verzonden. Althans als het gebruikte keyboard aftertouch kan genereren. Er bestaan twee varianten: channel of mono aftertouch, waarbij alle gespeelde noten identiek beïnvloed worden en key (poly) aftertouch waarbij voor elke noot aparte data wordt verstuurd.

Aiff
Audio Interchangeable File Format
Standaard bestandssysteem voor audio op de Mac.

Akoustiek
De wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verbreid en voortgeplant.

Aliasing
Digitale storing die ontstaat als een signaal een meer dan twee maal zo hoge frequentie heeft als de gebruikte samplefrequentie. Aliasing uit zich als een hoog geknisper of ring modulator achtige geluiden.

Algoritme
Software formule (‘model’) om bepaalde klankeigenschappen op te wekken, bijvoorbeeld in FM synthese (dx-7) of effectapparatuur. In die gevallen beschrijft het algoritme de volgorde van en de verbindingen tussen diverse bewerkingen.

Ambience
Variatie op galm, die geen lange doorklinkende galmstaart heeft, maar de klankbron het karakter van een kleine ruimte geeft.

Analoog
Geluidsregistratie/weergave in de vorm van een elektrische signaal met oneindig veel waarden dat direct hoorbaar gemaakt kan worden. Dit in tegenstelling tot digitaal, waarbij het signaal met digitale cijfers wordt uitgedrukt en pas hoorbaar gemaakt kan worden na omzetting met een digitaal naar analoog converter.

Arpeggio
Oorspronkelijk: Gebroken akkoord, waarbij de noten niet tegelijkertijd, maar na elkaar worden aangeslagen. In elektronische muziek: repeterende notenreeks die gegenereerd wordt door de aangeslagen of geprogrammeerde noten volgens een ritmisch patroon te herhalen. Een arpeggiator is een stukje software of hardware wat deze functie vervult.

Asio: Audio Streaming Input Output
Door Steinberg ontwikkelt driver type voor geluidskaarten. Lage latency en bijzonder geschikt voor meersporen gebruik. Asio wordt op zowel het Mac alsook het Windows platform door heel veel fabrikanten ondersteunt.

Attack
Beginfase van een klank: snelheid waarmee de hoogste signaalsterkte bereikt word. Percussie heeft een snelle attack, een viool een langzame. Te vinden in de envelope van een synthesizer of in een compressor waar het de snelheid van ingrijpen aangeeft.

Athlon
Cpu lijn van de firma AMD en de enige echte concurrent van de Intel Pentium reeks.

Audio editor
Programma waarmee opgenomen geluid kan worden bewerkt.

Automatisering
De mogelijkheid om bewegingen van faders of draaiknoppen op mengpanelen of synthesizers op te nemen en weer af te spelen.

Aux return
Ingang op een mixer, die speciaal is bedoeld om de output van effectapparaten aan te sluiten. Deze input heeft wel een draaiknop voor het level, maar meestal geen eq of andere voorzieningen.

Aux send
Uitgang op een mixer waarmee een effectapparaat van signaal kan worden voorzien. Elk kanaal heeft een draaiknop (meestal eveneens aux send genoemd) waarmee bepaald wordt van hoeveel effect het bewuste kanaal wordt voorzien.

AVI
Bestandsformaat voor digitale video op Windows platform.

Back-up (safety copy)
Veiligheidskopie van gegevens, die gebruikt kan worden als de originele gegevens verloren gegaan of onleesbaar zijn geworden.

Balance (balans)
Mengverhouding van twee signalen. Verhouding van droog en effectsignaal in een effectprocessor.

Bandbreedte (band width)
De afstand in Herz tussen de laagste en de hoogste weer te geven frequentie

Bandpass filter
Filter (in bijv. een synthesizer) waarbij een bepaald instelbaar frequentiegebied (red. met onder én bovengrens) wordt doorgelaten.

Basreflex
Constructiemethode voor luidsprekerkasten waarbij via een opening in de behuizing (de baspoort) de lage tonen worden versterkt.

Beta versie
Testversie van een apparaat of software die dient voor verdere tests (door beta testers) en niet bedoeld is voor verkoop.

Bios: Basic Input/Output System
Chip in een computer die bij het opstarten de hardware inventariseert en controleert en de benodigde gegevens doorgeeft aan het besturingssysteem.

Bit
Eenheid waarin digitale gegevens worden uitgedrukt (een bit kan de waarde 0, of 1 hebben). We kennen het woord bit ook als getal waarmee de ‘kwaliteit’ van bijv. een geluidssample wordt aangegeven. Hoe meer bits (bijvoorbeeld 16 of 24 bit) des te nauwkeuriger het geluid (in theorie) wordt geregistreerd en weergegeven.

Bit length (woordlengte)
Een 24 bit opname of sample heeft bijv. een woordlengte van 24.

Bouncen
Het samenvoegen van meerdere sporen naar een nieuw (stereo)spoor om zo vrije sporen voor nieuwe opnames te realiseren. De samengevoegde mix noemt men bounce of tussenmix.

BPM (Beats Per Minute)
Het aantal kwartnoten per minuut. Met deze waarde wordt het tempo van een muziekstuk aangegeven.

Buffer (reservoir)
Tijdelijke geheugenopslagplaats van gegevens, die dient om de aanvoer gelijkmatig en gecontroleerd te laten verlopen. Valt de toevoer stil, dan kan er geput worden uit gegevens die al in de buffer zitten.

Bug
Programmeerfout in een softwareprogramma, die in sommige gevallen kan leiden tot het vastlopen van een programma of computer.

Buizen (valve of tube)
Voorgangers van de transistor, die nog steeds gebruikt worden in sommige dure apparaten vanwege de prettige, warme klank.

Bus(s)
Knooppunt waar verschillende soorten data worden samengevoegd en verder gestuurd. Voorbeelden zijn de PCI bus in de computer, maar ook een aux bus in een mixer, waar de diverse aux send signalen van de kanalen samengevoegd worden en naar de aux out worden verstuurd.

Bypass
De werking van een bepaald apparaat uitschakelen terwijl er signaal doorheen blijft lopen. Op die manier kan men goed beoordelen wat het bewuste apparaat eigenlijk voor invloed heeft.

Byte
Geheugeneenheid voor digitale gegevens. Een Byte bestaat uit acht bits. (Let op, Byte is met hoofdletter, bit zonder. Dit geeft tevens het verschil aan tussen MB en Mb (Megabyte vs. Megabit).

Cardbus (Pcmcia)
Uitbreidingsslot op laptop computers (en heel soms handhelds), waarop ook bepaalde geluidskaarten kunnen worden aangesloten.

Cardiode (nierkarakteristiek)
Openingshoek van een microfoon min of meer in de vorm van een nier. Alleen vanuit dit gebied worden signalen optimaal opgepikt

Cartridge
Uitwisselbare uitbreiding, vaak een datadrager in de vorm van een kaart of kleine harde schijf, zoals een Zip drive

Channel strip (vocal channel)
Een kanaal van een mengpaneel in een behuizing. Meestal van hoge kwaliteit en voorzien van eq, compressor en soms digitale output. Vaak gebruikt om analoge signalen op hoge kwaliteit om te zetten naar een digitale recorder of computer.

Chipset
Tweetal chips op het moederbord, die de communicatie tussen cpu, geheugen en pci-bus regelen.

Chorus
Effect waarbij van de kopie van een signaal constant de vertraging wordt gevarieerd, waarna het wordt gemengd met het origineel. De klank wordt daardoor ‘smeuïg’ en breed.

Click(track)
Electronische metronoom, voor het aangeven van het tempo.

Clock (wordclock)
Een standaard periodiek signaal dat gebruikt wordt om meerdere signalen in een digitale installatie te synchroniseren.

Coaxkabel
Een kabel waarbij de binnengeleider is afgeschermd tegen storing van buitenaf door een om de isolatie van de binnengeleider aangebracht geleidend scherm.

Compressor
Apparaat om een hoger gemiddeld volume te realiseren door signaalpieken tegen te gaan. Oorspronkelijk om harder op te nemen zonder vervorming, maar ook vaak als creatief effect gebruikt.

Condensatormicrofoon
Hoge kwaliteit microfoon waarin het geluid wordt omgezet via een condensator i.p.v. met magneet en spoel. Om een condensatormicrofoon te laten werken is een voedingsspanning nodig, de zogenaamde fantoomvoeding (phantom power).

Connector
Aansluitplug.

Controller (speelhulp)
Midi-gegevens waarmee bepaalde extra eigenschappen aan een geluid kunnen worden toegevoegd, zoals tremolo, vibrato of sustain.

Copy Protection (kopieerbeveiliging)
Systeem waarmee softwarefabrikanten hun produkten beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.

Cpu of processor (rekeneenheid)
Central Processing Unit. Belangrijkste chip in een computer, die het zware rekenwerk verricht.

Crash
Het vastlopen van een software-gestuurd apparaat

Crossfade
Geleidelijke overgang tussen twee verschillende stukken audio, waarbij het volume van het eerste stuk wordt weggedraaid terwijl tegelijkertijd het volume van het tweede stuk wordt opengedraaid.

Crossover frequency (scheidingsfrequentie)
Grens tussen frequentiegebieden in een luidsprekerfilter (Crossover) of een meerbands compressor. In een Crossover wordt het totale frequentiegebied in twee of meer delen verdeeld die naar woofer of tweeter, danwel de verschillende banden van een multiband compressor worden gestuurd.

Cue list of EDL (Edit Decision List)
Lijst met tijdstippen waarop bepaalde handelingen door een (audio) editor moeten worden uitgevoerd, zoals het starten van bepaalde stukken audio.

Cut-off
Begrenzingfrequentie van een filter. Bij een low-pass filter worden alle frequenties boven de cut-off tegengehouden.

CV/Gate
Pre-midi systeem om een synthesizer vanaf een andere synthesizer te bespelen. De Control Voltage bepaalt de toonhoogte, het Gate signaal het moment waarop de noot klinkt.

Cycle of Loop
Continue weergave van een bepaald stuk audio of mididata.

DA Converter (DAC)
Chip die digitale gegevens omzet in een analoog signaal (geluid).

Dat (Digital Audio Tape)
Digitale stereo recorder die vergelijkbaar is met een videorecorder en werkt met kleine magnetische cassettes (DAT tapes).

Data
(Computer) gegevens.
Datacompressie
Het “compacter” maken, d.m.v het intelligent weglaten/coderen van data, zoals bij mp3 files.

DAW (Digital Audio Workstation)
Elk software/hardware systeem waarbij de computer gebruikt wordt bij het creeeren, editen en weergeven van digitale audio. De harde schijf van de computer is dan het opname medium.

dB (decibel)
Een eenheid die geen absolute , maar relatieve waarde heeft en waarmee onder meer de (logaritmische) verhoudingen tussen geluidssterkten worden aangegeven. De onderste gehoordrempel wordt als 0 dB aangegeven, de maximaal verwerkbare geluidssterkte bedraagt 120 dB (pijngrens)

Decay
De tijd die verloopt tussen het maximale attack niveau en het moment dat een klank zijn stabiele fase (sustain) bereikt.

De-esser
Speciale vorm van een compressor, waarmee storende S en T klanken kunnen worden onderdrukt.

Defragmenteren
Het opnieuw ordenen van de gegevens op een harde schijf, om zo de lees en schrijf snelheid te verbeteren.

Delay (echo of vertraging)
1. Effect waarbij een of meerdere echo’s van een signaal worden opgewekt.
2. Het naar achteren schuiven van een geluidsspoor in een sequencer of recorder.

Destructive (destructief)
Handeling die niet meer teruggedraaid kan worden. Ingreep die daadwerkelijk de golfvorm verandert en niet slechts de afspeelparameters. Het tegengestelde is non-destructive.

D.I. box (direct Injection)
Kastje waarmee de aansluiting van een gitaar of keyboard op een mixer of geluidskaart geoptimaliseerd wordt.

Digitaal
Gegevens uitgedrukt in binaire getallen, zodat ze door computerchips kunnen worden bewerkt. Digitaal heeft betrekking op discrete gegevens, waarbij tussen twee willekeurige waarden slechts een beperkt aantal waarden mogelijk is. Digitaal staat tegenover analoog. Ook gebruikt voor apparaten die geluid in digitale vorm bewerken, zoals delays etc.

Desktop (bureaucomputer)
Vorm van een computer in een grote kast met een los beeldscherm. De term wordt gebruikt als tegenhanger van de laptop.

Direct-X, Direct-X driver
Onderdeel van Windows dat zich met beeld en geluidsweergave bezighoudt. Voor geluidskaarten een communicatiemethode tussen software en hardware, die echter alleen weergave van een stereo signaal mogelijk maakt. Verder een standaard voor het gebruik van plug-ins (effecten en sinds Cakewalk’s Sonar 1.0 ook voor instrumenten).

Distortion (vervorming)
Effect waarbij extra boventonen in een signaal worden opgewekt, waardoor een agressief, knarsend geluid ontstaat. Bij onzorgvuldig afstellen van opnameniveaus kan het effect ook onbedoeld optreden. Men noemt het dan vaak oversturing of clipping.

Dithering
Methode om bij het omzetten van digitale audio naar minder bits (bijv. 24 naar 16 bit) toch iets van de informatie uit de weggehaalde bits te bewaren. Het zonder meer weghalen van de hoogste bits noemt men ‘truncating’.

Dolby
1. En systeem van ruisonderdrukking bij analoge bandopnamen. Er zijn verschillende varianten: Dolby A, B, C en SR.
2. Onvolledige benaming van Dolby Surround. Er zijn verschillende variaties, zoals:
Dolby Pro Logic, een analoog systeem waarbij het signaal voor de achterspeakers gecodeerd is opgenomen in het stereosignaal. Wordt veel toegepast op VHS-videotapes en sommige tv uitzendingen. Dolby Digital, ook wel Dolby 5.1 genoemd - een digitaal systeem waarin de kanalen voor alle speakers afzonderlijk (discrete) zijn opgeslagen. Wordt toegepast op DVD en heeft een veel hogere kwaliteit dan Dolby Pro Logic.

Driver (stuurprogramma)
Klein softwareprogramma dat ervoor zorgt dat het besturingssysteem en verdere software bepaalde hardware herkent en er gegevens mee kan uitwisselen.

Drop-out
Korte onderbreking in het geluid vanwege foutjes in de apparatuur of het opnamemedium.

Drumloop
Kort fragment met een ritme dat bij het herhalend afspelen als nieuw ritme kan worden gebruikt. Een loop is een lus en de term komt uit de tijd van analoge tapes.

DSD (Direct Stream Digital)
Technologie die wordt gebruikt voor het opnemen voor SACD discs. DSD is een 1-bit representatie van het audio-signaal met een sampling frequentie van 2.8224 Mhz. Hierdoor zijn er in tegenstelling tot PCM (gebruikt voor CD en DVD-Audio, beiden met een veel minder hoge samplingfrequentie) minder steile digitale filters nodig voor het uitfilteren van signalen boven de sampling frequentie, wat een van de redenen is van de superieure geluidskwaliteit van DSD, naast de enorme dynamiek en grote bandbreedte.

DSP (digital signal processor/digital signal processing)
1. Elke bewerking met digitale audio, waarbij het signaal wordt veranderd.
2. Een hardware apparaat, zoals een effectprocessor, dat het signaal digitaal bewerkt

DSP Chip
Anders dan een cpu, een chip die speciaal bedoeld is voor een specifieke taak. Veel effectapparatuur, digitale synths en ook sommige geluidskaarten maken gebruik van DSP’s.

Dump
Het versturen van de geheugeninhoud van een synthesizer of effectapparaat via midi.

DVD (Digital Versatile Disk)
Opslagmedium met een hoge capaciteit die vaak wordt gebruikt voor video met surround sound, maar ook voor audio en computerdata kan worden gebruikt.

Dynamiek (dynamic range)
Het verschil tussen de zachtste en de hardste passage in een muziekstuk. Ook gebruikt om de signaal/ruisverhouding van een apparaat uit te drukken. Eenheid: Decibel, of dB.

Dynamische microfoon
Microfoon waarin het geluid wordt opgewekt middels de beweging van een spoel in een magneetveld.

Edit
Actie waarbij bepaalde instellingen veranderd worden in een audiofile of midibestand. Ook het veranderen van de voorgeprogrammeerde instellingen van synthesizer of effectapparaat.

Editor
Onderdeel van een software sequencer, waarin opgenomen gegevens (midi of audio) kunnen worden bijgewerkt of veranderd. De term wordt ook vaak voor Audio editors gebruikt. Het gaat dan om een zelfstandig programma waarin geluidsopnamen diepgaand bewerkt kunnen worden.

Equalizer of eq (toonregeling)
Apparaat waarmee bepaalde frequenties kunnen worden versterkt of verzwakt.

Envelope
Verloop van een waarde over een bepaalde periode. Meest bekend als het onderdeel van een synthesizer dat het volumeverloop simuleert. Een envelope bestaat meestal uit attack, decay, sustain en release stadia.

Exciter (enhancer)
Effect waarmee men kunstnatig extra hoge en soms ook lage frequenties opwekt om de klank te op te frissen.

Expander
Apparaat dat de dynamiek van een signaal vergroot. Het tegengestelde van een compressor.

Fader (schuifregelaar)
Soort rechte potmeter, waarmee een instelling kan worden veranderd.

Faderbox
Kastje met diverse faders en knoppen, waarmee (midi) commando’s naar keuze kunnen worden verstuurd, om zo comfortabeler te kunnen editten of programma’s te bedienen.

Fase (phase)
Positieve of negatieve deel van een golfvorm uitgedrukt in graden. Meestal gebruikt in de uitdrukking ‘uit fase’, waarmee men bedoelt dat een kant van een stereosignaal aan de negatieve cyclus bezig is en de andere kant aan de positieve cyclus. Het resultaat is dat de twee signalen elkaar tegenwerken en zelfs kunnen uitdoven als het faseverschil 180 graden is.

Feedback (rondzingen)
1. Situatie waarbij de uitgang van een apparaat weer naar de ingang wordt gestuurd. Het resultaat is een enorm luide piep of brom. Bekend is de feedback van een microfoon voor een luidspreker of een gitaar en een versterker.
2. Het aantal keer dat een delay-effect (bijvoorbeeld echo) zich herhaalt.

File (bestand)
ij elkaar behorende gegevens, die op een harde schijf opgeslagen of door software bewerkt kunnen worden.

Filter
Proces waarbij specifieke elementen uit een collectie worden geselecteerd of juist weggegooid. Met het filter van een synth of sampler worden bepaalde frequenties verwijderd.

FireWire
Aansluitsysteem dat op de Mac wordt gebruikt voor branders, harddisks en geluidskaarten. Op de pc blijft de toepassing meestal beperkt tot handycams.

Flanger
Effect waarbij van de kopie van een signaal constant de vertraging wordt gevarieerd, waarna het wordt gemengd met het origineel. De klank wordt dan getekend door een filterachtig effect dat men vroeger wel het ‘straaljagereffect’ noemde. Lijkt enigszins op chorus, maar is extremer.

Frequentie
Het aantal trillingen per seconde in Hertz (Hz). Geeft de toonhoogte van een geluid aan.

Frequentiebereik (Frequency range)
Het gebied tussen de hoogste en laagste frequentie die weergegeven of waargenomen kan worden. Een (grafische) weergave hiervan noemt men een frequentiekarakteristiek

G4
cpu van Motorola, die in de laatste lichting Macs gebruikt wordt. De voorloper heet G3.

Gain (voorversterking)
Regelt de instelling van de voorversterker. De eerste instelling in een kanaal van een mengpaneel.

Gate of noise-gate
Apparaat dat alleen geluid doorlaat als de sterkte van dat signaal boven een instelbare waarde komt. Op die manier kunnen ruis of andere stoorgeluiden in stille stukken worden onderdrukt.

Gebalanceerd (balanced symetrisch)
Kabel aansluitsysteem met twee aders plus afscherming, dat veel minder gevoelig is voor storingen. Werkt met XLR pluggen of stereo jackpluggen.

General Midi of GM
Onderdeel van de midi standaard, waarin diverse instellingen gestandaardiseerd zijn. Op die manier klinken bestanden gemaakt op het ene GM apparaat, ongeveer zoals bedoeld op een ander GM apparaat.

Grafische equalizer
Equalizer met vele, qua werkingsgebied vast ingestelde banden, meestal per heel, half of 1/3 octaaf. In het laatste geval spreekt men van terts equalizer (thirds equalizer). De bediening met faders geeft een grafisch beeld van de instellingen.

Harddisk (harde schijf)
Sneldraaiende, metalen schijf, waarop gegevens en software kunnen worden opgeslagen en uitgelezen. Harddisks van tegenwoordig beschikken echter over een aantal verschillende schijven (platters).

Harddiskrecorder
Zelfstandig apparaat, dat meerdere sporen audio kan opnemen en afspelen op een harde schijf. Feitelijk een soort computer die enkel voor geluidsopname gebruikt kan worden.

Hardware
Fysieke apparatuur of inbouwkaarten. In tegenstelling tot software.

Hertz (Hz)
Eenheid van frequentie, aantal trillingen per seconde

Hi(gh)-pass (hoog doorlaat)
Filtertype (bijv. in een synthesizer) waarbij alleen frequenties boven de ingestelde frequentie worden doorgelaten. Een low-cut filter is feitelijk identiek aan een high-pass filter.

IDE bus
Communicatiesysteem op pc en Mac, waarop harde schijven en cd spelers kunnen worden aangesloten.

Insert (insertiepunt)
Methode waarbij de loop van een signaal binnen een apparaat/software wordt onderbroken/aangevuld met een ander apparaat of plug-in. Op die manier wordt het hele signaal bewerkt, bijvoorbeeld met een compressor, gate of equalizer. Op een mixer vindt men achter de voorversterker vaak een insertplug waar bijv. een compressor kan worden aangesloten.

Installeren
Het kopiëren van gegevens naar de harde schijf van een computer, zodat een programma gebruikt kan worden.

Interface1. Deel van het apparaat (in het geval van een computer: software) dat de communicatie met de gebruiker regelt.
2. Hardware die gegevens tussen een computer en de buitenwereld uitwisselt (bijv. een midi-interface).
3. Meest toonaangevende tijdschrift over muziek en –technologie in de Benelux.

IRQ (Interupt Request).
Communicatielijn tussen cpu en hardware, waarmee een apparaat aangeeft een actie te willen ondernemen. Vanwege het kleine aantal (16 of eigenlijk 8) vaak een bron van problemen met PC hardware.

ISA bus (Industry Standard Architecture)
Verouderd aansluitsysteem voor computerkaarten die bepaalde extra functionaliteit aan die computer verlenen, zoals een geluidskaart of een netwerk kaart. In veel gevallen wordt Plug&Play niet ondersteund en dient de gebruiker zelf IRQ, DMA en I/O adressen in te stellen. Tegenwoordig vind je in de meeste computers geen ISA aansluitingen meer.

Jitter
Onregelmatige variatie in afspeelsnelheid/klokfrequentie in digitale apparatuur. Leidt tot vervorming en verslechtering van het stereobeeld.

Joystick
Pookje dat gebruikt wordt voor het bedienen van spelletjes. De Joystick poort (aansluiting), wordt vaak (met een converter/-kabel) gebruikt voor de aansluiting van midi kabels.

Kanaal (channel)
1. Een input plus bijbehorende knoppen op een mengpaneel.
2. ‘Label’ aan een midiboodschap waaraan de ontvanger kan herkennen of die boodschap voor hem bedoeld is.

Kilobyte, of kB
Ongeveer duizend bytes. In de digitale wereld rekent men echter in stappen van: 8, 16, 32, 64, etc. Daarom is een kB niet 1.000, maar 1.024 Bytes.

Kilohertz (kHz)
Eenheid van frequentie/trillingen per seconde. Een kilohertz is 1.000 Hertz, dus 1.000 trillingen/sec.

Kopieerbeveiliging (Copy protection)
Systeem dat het kopieren van software of digitale signalen onmogelijk maakt. Bij digitale audioapparatuur komt SCMS vaak voor. Hierbij kan een digitaal signaal van bijvoorbeeld CD, DCC, DAT, MD etc. slechts eenmaal gekopieerd worden.

Laptop of notebook (schootcomputer)
Compacte, draagbare computer met ingebouwd beeldscherm, die op batterijen kan werken.

Latency
Vertraging. De tijd die verloopt tussen het aanslaan van een toets en het klinken van geluid bij bijvoorbeeld software synthesizers. Hangt af van de cpu-snelheid, het stuurprogramma en de grootte van de gebruikte buffers.

Layer
1. Het over elkaar leggen van meerdere klanken die dezelfde partij spelen. Identiek aan dubbelen.
2. Twee of meer klanken die als één programma in een synthesizer of sampler zijn geprogrammeerd.

LCD (Liquid Crystal Display)
Een venstertje met numerieke of grafische informatie om de bediening te vergemakkelijken. De display is gemaakt van materiaal wat op basis van een electrisch veld van kleur verandert.

Lead (solo)
Hoofdelement (meestal monofoon) in een compositie, dus hoofdmelodie of leadvocal. De term wordt ook gebruikt voor geluiden die zich goed lenen voor deze toepassing.

LED (Light Emitting Diode)
Klein controlelichtje om aan te geven of een bepaalde functie is geactiveerd of niet.

lfo (Low Frequency Oscillator)
Oscillator om bepaalde regelmatige veranderingen in een geluid te besturen, zoals vibrato, tremolo of autopan. De frequentie ligt meestal tussen de 1 en 75 Hz.

Limiter (begrenzer)
Speciale vorm van een compressor die ervoor zorgt dat het geluidsniveau niet boven de ingestelde grens kan komen.

Line in/out
Geluids in- of uitgang, die geschikt is voor aansluiting op een versterker/recorder (in het geval van een output), of apparatuur als een cd speler (in).

Lo(w)-pass (laag doorlaat)
Filter (bijv. in een synthesizer) waarbij alleen frequenties onder de ingestelde frequentie worden doorgelaten. Een High-cut filter is feitelijk identiek aan een low-pass filter.

Mapping
Het toewijzen van bepaalde klanken aan specifieke toetsen op het toetsenbord, bijv. om een drumkit of multisample samen te stellen.

Master
1. Instelling of bedieningsknop die de uiteindelijke instelling bepaalt, zoals een masterfader op een mixer.
2. Apparaat dat het tempo bepaalt voor andere aangesloten apparaten, de ‘slaves’.
3. Aanduiding voor een kant en klare mix: de mastertape.

Mastering
Het achteraf bewerken van een eindmix met equalizers, compressie etc. De speciale studio’s die zich daar mee bezig houden, noemt men mastering studio’s.

Masterkeyboard
Keyboard, meestal zonder klankbron, dat dient om andere synths, modules etc. te bespelen.

Megabyte (MB)
Eenheid waarmee de grootte van bestanden wordt aangeduid. Een Megabyte is ongeveer een miljoen bytes (1024 kB, om precies te zijn).

Megahertz
Eenheid waarmee onder meer de snelheid van een processor wordt aangeduid. Een Megahertz is een miljoen Hertz. (De snelheid van processoren in meer recente computers wordt overigens al in Gigahertz/GHz aangeduid).

Midi (Musical Instruments Digital Interface)
Aansluiting(-standaard) waarmee synthesizers, samplers en computers met elkaar kunnen communiceren.

Midifile
Bestandsvorm voor muziek met midigegevens, die uitwisselbaar is tussen diverse computers en apparatuur.

Midikanaal
Soort label aan mididata waardoor ontvangende apparatuur ziet of die gegevens voor hem bedoeld zijn. Er zijn zestien kanalen per midi-aansluiting mogelijk.

Mini-jack
Soort plug die vaak wordt gebruikt bij (voornl. goedkopere) geluidskaarten. Dezelfde plug in een stereoversie wordt gebruikt voor de hoofdtelefoon aansluiting op bijna alle draagbare audio apparatuur.

Mix of mixdown
Het balanceren en van effecten voorzien van alle elementen in een compositie tot een kant en klaar eindresultaat.

Mixer of mengpaneel
Een apparaat of software programmamet een verzameling regelaars voor het bepalen van het niveau en het samenvoegen van geluid uit verschillende bronnen voordat ze naar een versterker of opname apparaat geleid worden.

MME, MME driver (Multi Media Extensions)
Onderdeel van Windows dat zich met geluidsopname en -weergave bezighoudt. Voor geluidskaarten een communicatiemethode tussen soft- en hardware.

Modeling
Digitaal model waarmee men een analoog proces probeert te simuleren. Voorbeelden zijn analog modeling (analoge synthese) en guitar-amp modeling (digitale simulatie van een gitaarversterker).

Modulatie
Het beïnvloeden van een bepaalde muzikale eigenschap met controlesignalen, zoals een lfo of midi controller boodschappen. Modulatie van volume noemt men bijv. tremolo, van frequentie vibrato etc.

Moederbord
Grote printplaat, waarop vrijwel alle centrale computeronderdelen bevestigd zijn.

Monitor
1. Computerbeeldscherm.
2. Een luidspreker van hoge kwaliteit die bedoeld is voor in de muziekstudio.
3. Een aparte mix van een stuk muziek, bedoeld om een muzikant zijn partij optimaal te laten spelen, vaak ook monitormix genoemd.
4. Een hulpprogramma dat een specifieke in- of uitvoer kan laten zien (bijvoorbeeld een midi-monitor, die laat zien wat er nu precies bij de midi-ingang binnenkomt).

Mono
Eenkanaals audio, als tegenstelling tot stereo.

Monofoon
In staat om slechts een noot tegelijk voort te brengen.

Monotimbraal
In staat om slechts een klank tegelijk te produceren. In tegenstelling tot multitimbraal. (Hoeft niet per sé monofoon te zijn).

Mp3
Bestandsformaat voor geluid, dat met een trucje (compressie) tot zo’n 90% minder ruimte inneemt dan het originele bestand. De prijs die je betaalt is een iets lagere geluidskwaliteit.

MPEG (Motion Picture Experts Group)
Speciale (ISO/IEC) standaard voor het coderen van Audio en Video.

MTC (Midi Time Code)
Synchronisatiemethode met behulp van midi messages.

Multiband compressor
Compressor waarin het signaal in drie of meer frequentiegebieden wordt verdeeld die elk door een afzonderlijke compressor worden behandeld.

Multiclient
Door meerdere programma’s gelijktijdig bruikbaar (bijvoorbeeld een audiokaart of midi-interface).

Multisample
Een klank die opgebouwd is uit meerdere samples die over het toetsenbord zijn verdeeld, om zo een natuurlijker sound te realiseren.

Multitasking
Eigenschap van een besturingssysteem: in staat om meerdere taken tegelijk uit te voeren.

Multitimbraal of multimode
In staat om meerdere klanken (timbres) gelijktijdig voort te brengen. Een specificatie die je vooral tegenkomt bij synthesizers en samplers.

Multitrackrecorder (meersporenrecorder)
Apparaat met meer dan twee sporen die je afzonderlijk kunt opnemen.

Mute
Het volledig uitschakelen van (bijv.) een kanaal in een mixer.

Native
Bewerkingen die uitsluitend gebruik maken van de computer processor. In tegenstelling tot systemen die een insteekkaart gebruiken voor bewerkingen, zoals Protools, PowerCore en Pulsar.

Normaliseren (normalize)
Digitale functie waarbij het gehele signaal evenredig wordt versterkt tot het niveau waarbij de pieken in het signaal het maximaal toegestane niveau bereiken.

Offline
Niet realtime. Wordt gebruikt bij effecten en digitaal mixen. Een effect of de mix wordt berekend met de snelheid die de computerprocessor aan kan. Daarna kun je het resultaat pas horen. Op deze wijze voorkom je overbelasting van de computer. Tegengestelde van Online of realtime.

Operating System (besturingssysteem)
De basissoftware, die ervoor zorgt dat de gebruiker met een computer en andere software kan werken. Voorbeelden zijn DOS, Windows en Linux, maar ook MacOS. Tevens de software die bepaalde hardware laat werken.

Optisch, Optische kabel
Verbindingskabel van glas of plastic die middels optische signalen digitale informatie transporteert. De aansluitplug heet Toslink.

Oscillator
Elektronische of digitale schakeling om (muzikale) trillingen op te wekken. De basis van analoge synthese.

Overdub
Het achteraf toevoegen van een partij aan een reeds eerder opgenomen muziekstuk.

Pan (panorama)
De positie die een geluid inneemt in het stereobeeld, dus ergens tussen links en rechts.

Parallelle poort (printerpoort)
Computeraansluiting die wordt gebruikt om gegevens naar een printer te sturen. Overigens ook vaak gebruikt voor het (stabiel) aansluiten van een midi interface.

Parameter
Instelling die invloed heeft op de opgewekte klank en die door de gebruiker gewijzigd kan worden.

Parametrische eq
Equalizer met beperkt aantal banden, waarbij de gebruiker de werkingsfrequentie en breedte (Q) zelf kan bepalen. Als de breedte niet kan worden bepaald spreekt men van semi-parametrische eq.

Patch bay (steekveld)
Centraal punt waarbij alle ins en outs van studioapparatuur of modulaire synthesizers samenkomen en men met korte kabels (patch cords) bepaalt welke signalen waar naartoe gaan, zoals bij een ouderwetse telefooncentrale.

PCI (Personal Computer Interface)
Gestandaardiseerd aansluitsysteem voor computerkaarten die bepaalde extra functionaliteit aan die computer verlenen, zoals een geluidskaart of een netwerk kaart.

Pentium
Naam van de meest bekende Intel cpu’s. Er bestaan diverse types: Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium III en de laatste versie, Pentium IV. Vaak ook aangeduid als P-III, P-IV etc.

Phaser
Effect waarbij een kopie van de input in fase verschoven wordt. Door die fasedraaiing in de tijd te variëren wordt een ‘psychedelisch’, bewegend soort filtereffect gecreëerd.

Physical modeling
Computerprogramma waarbij het gedrag van een muziekinstrument wordt geïmiteerd door de elementen die van belang zijn voor de klankopwekking en hun interactie, digitaal te simuleren.

Pitchbend
Midi-commando voor het buigen van noten, zoals we dat van de gitaar kennen. Ook vaak gebruikt voor het wiel waarmee dat commando opgewekt wordt (pitchbend wheel of pitch bender).

Plug-in
Klein stukje software dat niet zelfstandig werkt, maar extra mogelijkheden aan bestaande software toevoegt.

Polyfonie
Maximale hoeveelheid stemmen/noten die een apparaat gelijktijdig kan voortbrengen.

Portamento of glide
Speeltechniek waarbij de toonhoogte van een toon naar de andere glijdt. Tevens de naam van een midicontroller om die functie aan te zetten. Met ‘portamento time’ kan de ‘glijsnelheid’ worden ingesteld.

Potmeter (draai potentiometer)
Draaiknop waarmee een bepaalde waarde, zoals volume, wordt ingesteld. Functioneel vergelijkbaar met een fader.

Pre-delay
Instelling waarmee een galm met een bepaalde tijd wordt vertraagd ten opzichte van het originele signaal. Op die manier simuleert men een grotere ruimte en wordt het originele geluid niet gemaskeerd door zijn eigen galm.

Preset of factory preset
Voorgeprogrammeerde geheugenbank met een klank of effectinstellingen, die meestal niet door een veranderde versie kan worden vervangen.

Processor
1. Identiek aan cpu: de grote rekenchip in een computer.
2. Processoren kom je ook in andere apparaten tegen (soms waar je ze niet verwacht), of op uitbreidingskaarten, zoals high-end geluidskaarten.
3. Het woord Processor wordt ook gebruikt voor effect apparaten of de effectafdeling in bijvoorbeeld een synthesizer.

Program change
Midi commando waarmee een ander geluid of instelling kan worden gekozen.

Pro Tools
1. audio opname en editting software van Digidesign
2. geluidskaarten met ingebouwde DSP van Digidesign die de Pro Tools software ondersteunen, maar die ook gebruikt kunnen worden in combinatie met andere software.

Quantiseren of quantizen
Het verschuiven van gegevens, zoals noten naar vastgelegde gelijkmatige verdelingen (zoals kwartnoten), om de timing strak te maken.

RAM (Random Access memory)
Geheugen dat van inhoud veranderd kan worden door de gebruiker, applicaties of het besturingssysteem. In het geval van een computer verliest het zijn instellingen/inhoud na uitschakeling van de computer, in synthesizers of randapparatuur blijven deze behouden.

Randapparatuur
Apparaten die gebruikt worden om geluid te bewerken, zoals effecten, equalizers en compressors.

Ratio
Aanduiding voor hoe sterk een compressor werkt. Een ratio van bijv. 3:1 betekent dat de output van een compressor met een dB toeneemt voor elke drie dB toename van het inputsignaal.

Realtime
Exact zoals de gebeurtenissen verlopen zijn in de tijd: live.

Release (uitsterftijd)
De tijd die nodig is tot een geluid niet meer hoorbaar is. Komen we tegen bij galm en synthesizers, waar de tijd tussen loslaten van de toets en het niet meer hoorbaar zijn van de klank als release wordt aangeduid.

Renderen
Het omzetten van een soundfile en de bewerkingen die daarop moeten worden uitgevoerd, zoals eq, compressie en effecten, in een nieuwe soundfile

Resonantie
1. Versterking van de afsnijfrequentie (cut-off) van een filter, waardoor bij hoge resonantiewaarden zelfs een sinustoon op die frequentie kan ontstaan.
2. Afwijkingen van een rechte frequentiekarakteristiek die veroorzaakt worden door grootte, vorm of constructie van een ruimte of behuizing.

Return
Inputs van een mixer die bedoeld zijn om de output van apparaten die hun input van de mixer ontvangen, zoals effecten en taperecorders op aan te sluiten.

Reverb (galm)
Algemene term voor het effect van galmende ruimten of de elektronische variant daarvan.

Rippen (grabben)
Het omzetten van tracks van een audio cd naar een Wave of Aiff file voor verdere bewerking op de computer.

ROM (Read Only Memory)
Geheugen dat niet door de gebruiker kan worden gebruikt voor het vastleggen van zijn eigen instellingen, maar bijvoorbeeld wordt gebruikt voor presets.

Routing
De wijze waarop een geluidssignaal door diverse apparaten of onderdelen van apparaten wordt geleid. Bij grotere mengpanelen of modulaire synthesizers gebeurt dit met patchkabels op een patchbay.

Sample
Een digitale opname van een, meestal kort, stukje geluid.

Sampleplayer (software)
Synthesizer waarmee je samples gestemd over een toetsenbord kunt afspelen, maar niet kunt opnemen. Ook wel rom-players genoemd.

Sampler
Apparaat of softwareprogramma waarmee je samples kunt opnemen en afspelen en gestemd over een toetsenbord kunt verdelen.

Samplefrequentie (samplerate)
Het aantal malen per seconde dat de sterkte van een geluidssignaal gemeten wordt. Hoe hoger de samplefrequentie, hoe hoger de kwaliteit van het eindresultaat. Cd’s hebben een samplefrequentie van 44,1 kHz (44.100 metingen per seconde).

SCSI (Small Computer Systems Interface)
Aansluitsysteem voor onder andere harde schijven, cd-stations en samplers.

Send
Draaiknop en output op een mixer waarmee men bepaalt hoeveel van welk kanaal naar een output gestuurd wordt. Meestal gebruikt om effecten van signaal te voorzien (aux send, effect send).

Sequencer
Hard- of Software, waarmee midi commando’s kunnen worden opgenomen, bewerkt, opgeslagen en afgespeeld. Software sequencers bieden die mogelijkheden ook voor geluid. Voorbelden zijn Cubase VST, Sonar en Logic Audio. In een sequencer kunnen meerdere sporen (tracks) worden gecombineerd, zoals bij een meersporen recorder.

Signaal-ruis verhouding (signal to noise ratio)
De in decibel uitgerukte waarde tussen de ruis en het maximale geluidsniveau. Hoe hoger hoe beter.

Sinusgolf (Sinewave)
De simpelste golfvorm bestaande uit een grondtoon zonder boventonen

Slots (uitbreidingsslots)
Connectors in een computer, waarop uitbreidingskaarten kunnen worden aangesloten. De meeste moderne computers hebben zes of zeven slots, waarvan een ‘n AGP slot is (voor de videokaart) en de rest PCI.

SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers) of Timecode
Analoog synchronisatiesignaal, waarmee diverse recorders, computers en andere apparatuur synchroon blijven lopen. Alle ‘slaves’ volgen de ‘master’, die via smpte laat weten op welk punt deze is.

Soft Knee
Werkingskarakteristiek van een compressor, waarbij de werking niet vanaf een bepaald signaalniveau (treshold) begint, maar over een gebied onder en boven de treshold langzaam naar de ingestelde ratio oploopt. Op die manier kan de werking van een compressor minder storend zijn.

Software (programmatuur)
Programma’s die een computer (of ander apparaat) een bepaalde taak laten vervullen. Software is niet alleen een tegenpool voor ‘Hardware’. Het is de nodige aanvulling om überhaupt iets met die hardware te kunnen doen.

Solo of Solo in Place
Knop op elk mixerkanaal waarmee alle andere inputs uitgeschakeld worden en men het ‘solokanaal’ afzonderlijk kan beluisteren.

Song Position pointer (SPP)
Midi synchronisatiesignaal waarmee diverse apparaten synchroon kunnen lopen.

Sound Manager
Onderdeel van het Apple besturingssysteem dat het opnemen en afspelen van geluid regelt.

Soundfont (SF2)
Type sample dat met veel geluidskaarten (voornamelijk SoundBlaster) kan worden gebruikt. Ontwikkeld door Creative Labs. Veel samplersoftware kan ook met dit bestandsformaat overweg.

S/p-dif (Sony/Philips Digital Interface)
Communicatiesysteem voor digitale audio. Er zijn twee aansluitingvarianten: een werkt met tulppluggen (coax), de ander met glasvezelkabel (Toslink, optisch).

Split
Verdelen van een keyboard in twee helften, waardoor men twee geluiden onafhankelijk kan spelen.

Stand-alone
Zelfstandig werkend. Gebruikt voor software (tegenovergestelde van plug-ins) of voor digitale apparatuur die niet afhankelijk is van een computer, zoals een harddiskrecorder.

Stepsequencer
Sequencer die niet live, maar uitsluitend door het invoeren van toonhoogte en lengte commando’s kan worden geprogrammeerd. Vaak kan dat via een ‘matrix’ van knoppen en lampjes, zoals op veel drumcomputers.

Surround
Algemene en wat verwarrende term voor alle weergavesystemen met meer dan twee luidsprekers/kanalen.

Sustain
1. Stabiele fase in een volume- of filtercurve (envelope) waarin het niveau niet verandert tot de toon wordt beëindigd.
2. De mate waarin een aangeslagen snaar blijft doorklinken.

Symmetrisch
Professioneel aansluitsysteem voor audio met een negatieve en een positieve versie van een signaal. Met een trucje worden zo storingen tegengegaan. Werkt meestal met XLR pluggen of stereojacks.

Synchronisatie
Het in de pas laten lopen van twee apparaten zodat ze tegelijk starten, hetzelfde tempo aanhouden en tegelijk aan het einde van een liedje aankomen. Dat kan met SMPTE, Midi-Clock, Midi time code of Wordclock.

Synthesizer
Elektronisch muziekinstrument met kunstmatige klankopwekking. Meestal is de klank met diverse regelaars te beïnvloeden.

System-exclusive of Sys-ex
Mididata die gegevens voor een specifiek apparaat of instrument versturen en die ook alleen kunnen worden verwerkt door gelijksoortige apparaten. Meest gebruikt om klanken te archiveren/kopiëren.

Take
één opname uit een serie opnames van dezelfde partij, waarbij wordt getracht door herhaaldelijk of meermalen opnemen de beste uitvoering te realiseren..

TDM (Time Division Multiplexing)
Softwarealgoritme dat de basis vormt van de Pro Tools geluidskaarten van Digidesign. Een TDM-systeem is een computer met bijbehorende Digidesign Pro Tools kaarten.

TDM plug-ins
Plug-ins die speciaal geschreven zijn voor gebruik op TDM-systemen.

Tijdcode (Timecode of TC)
Klok/positie informatie in de vorm van uren:minuten:seconden:frames:subframes. Meestal in de vorm van SMPTE tijdcode, maar ook als midi messages (MTC).

Transistor
Een transistor is een klein elektronisch onderdeel, waarmee men een signaal kan versterken.

Track (spoor)
Een spoor/partij in een meersporen omgeving, zoals een basspoor of een zangspoor. Wordt zowel voor audio als midi gebruikt. De term is ontstaan vanuit het gebruik van tapes met meerdere ‘sporen’ naast elkaar, die decennia lang in professionele en homestudio’s werden gebruikt.

Tremolo
Regelmatige variatie van het volume, vaak met behulp van een lfo.

Treshold (drempelwaarde)
Signaalniveau waaronder of waarboven een bepaalde bewerking wordt gestart, zoals een compressor die begint te werken,of een noisegate die open gaat.

Trigger
Elektrisch signaal dat een bepaalde gebeurtenis start.

Tube (ook valve of (radio-)buis)
Voorgangers van de transistor, die nog steeds gebruikt worden in sommige dure apparaten vanwege de prettige warme klank. De term wordt ook vaak gebruikt voor software die het geluidskarakter van buizen probeert te benaderen.

Tulpplug (cinch)
Kleine, ronde plug die wordt gebruikt om hifi componenten aan te sluiten, maar die ook bij geluidskaarten en bijv. dj mixers voorkomt.

Unisono
Hierbij worden alle beschikbare stemmen van een synthesizer gebruikt om dezelfde noot weer te geven, eventueel met een subtiele ontstemming (detune). Op die manier bereikt men een rijk en ‘vet’ geluid.

Update
Vernieuwde versie van een programma of besturingssysteem, waarin bepaalde problemen zijn verholpen en/of nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd.

Usb
Aansluitsysteem waarmee hardware via een kabeltje op de computer kan worden aangesloten, zoals een muis, maar ook midi interfaces of geluidskaarten.

Utility
Klein programma of programmaonderdeel dat bepaalde handige, meestal niet-essentiële functies kan uitvoeren.

Vca (Voltage Controlled Amplifier)
Analoge schakeling waarmee volumes kunnen worden geregeld met behulp van een stuurspanning: eigenlijk een geautomatiseerde volumeknop dus. Wordt gebruikt in synthesizers (bestuurd via een envelope generator), compressors/gates en voor mixer automatisering.

Vcf (Voltage Controlled Filter)
Analoge schakeling waarmee een filter kan worden afgesteld met behulp van een stuurspanning. De stuurspanning wordt meestal geleverd door een envelope generator.

Vco (Voltage Controlled Oscillator)
Analoge klankopwekker, waarvan de stuurspanning (Control Voltage) de toonhoogte bepaalt.

Velocity (aanslaggevoeligheid)
Midi data die aangeeft hoe hard een toets is aangeslagen. Deze gegevens worden meestal gebruikt om volume en/of filterstand te variëren.

Vervorming (distortion)
Elke afwijking van de originele golfvorm. Vaak doelbewust opgewekt om een geluid een apart karakter te geven.

Vibrato
Regelmatige variatie in toonhoogte.

Vocoder
Schakeling waarmee men het karakter van de ene klank (modulator, bijvoorbeeld een stem of drumloop) dynamisch op een andere klank (carrier, bijvoorbeeld een strings- of brassklank) kan projecteren. De carrier lijkt te kunnen praten of de modulator lijkt te kunnen zingen.

VST (Virtual Studio Technology)
Steinberg’s term voor de studio in de computer, tevens een algemene standaard voor audio plug-ins.

Wah-wah
Effect waarbij een bandpassfilter met een lfo of een voetpedaal wordt bestuurd.

Wav, of Wave
Standaard bestandsformaat voor audio op de pc.

Wavetable
Synthesizerchip die werkt met een verzameling geluidssamples. De term slaat in principe op de manier waarop dit type synth het geluid opwekt, of eigenlijk de verzameling samples zelf.

WDM (Windows Driver Model)
Nieuw soort driver voor hardware, welke voor Windows XP gebruikers noodzakelijk is.

Wordclock
Digitaal synchronisatiesignaal, nodig om meerdere signalen digitaal samen te voegen zonder storingen.

Workstation
Combinatie van synthesizer, drumcomputer en sequencer plus effecten in een apparaat.

XLR of Cannon plug
Professionele, stevige connector met drie pinnen. Wordt gebruikt voor gebalanceerde analoge signalen en AES/EBU digitale signalen.

Gebruikersavatar
Jesse
Admin & Remix Master
Admin & Remix Master
Berichten: 4033
Lid geworden op: di 17 jan 2006 14:01
Locatie: Oldenzaal
Contacteer:

Ongelezen bericht door Jesse » di 12 dec 2006 8:13

Ah bedankt Boss! En voor de rest: als je een term tegenkomt die je niet snapt, meld hem dan en dan voeg ik hem toe!

Gebruikersavatar
Suriel
Admin & 303 Master
Admin & 303 Master
Berichten: 6553
Lid geworden op: wo 25 jul 2007 18:10
Locatie: In Panic Rang: Grandmaster Coolheid: Zeer hoog
Contacteer:

Re: Handig: Lijst met muziektermen

Ongelezen bericht door Suriel » wo 08 aug 2007 17:40

Jesse schreef:Lijst met Muziektermen


Op aanvraag van Kozak is er dan nu een lijst met muziektermen. Tip: om snel een term te zoeken, gebruik CTRL + F.
*knip*


Óf! voor Firefox gebruikers FAYT! (Find as you type _O_ )


[Edit]
Dit is onder geen enkele conditie bedoeld als spam, zoals velen waarschijnlijk weten is mozilla firefox opensource, dus gratis, en de plugins ervoor zijn dat eveneens. Het leek me handig voor de mensen die wel FF gebruiken maar dit niet kenden, sorry als dit toch telt als spam.
[/edit]
_________________

L STFUDIO
_________________

= = Domme vragen bestaan in overvloed.
= = De 'ik-zou-graag-zeggen-wat-ik-bedoel-maar-de-woorden-zitten-in-de-weg' mentaliteit

Gebruikersavatar
Stan
Admin
Admin
Berichten: 2824
Lid geworden op: do 05 jan 2006 16:23
Locatie: Ospel
Contacteer:

Ongelezen bericht door Stan » do 09 aug 2007 14:24

Gewoon control/appeltje+f dus..Doet ie ook als je aan het typen bent.
Afbeelding

Boudros
Fruity Master
Fruity Master
Berichten: 1091
Lid geworden op: zo 28 jan 2007 19:05

Ongelezen bericht door Boudros » do 09 aug 2007 19:58

hehe, hier zal ik nog veel gebruik van maken... ;)
vooral omdat het in het nederlands uitgelegd staat :)
thnx
hardstyle, my style !!

Gebruikersavatar
Simon
Fruity God
Fruity God
Berichten: 3499
Lid geworden op: zo 03 jun 2007 13:09
Locatie: Ja
Contacteer:

Ongelezen bericht door Simon » vr 10 aug 2007 15:04

misschien kan je er nog aan toevoegen:

sleutel: een sleutel die ligt op een lijn van een notenbalk, en bepaalt daardoor welke noot er op die lijn ligt, dus bijvoorbeeld een solsleutel ligt op de 2de lijn van onder beginnen tellen, dus de 2de lijn is een sol.

ik heb eve gezocht en vond hem er niet tussenstaan
Shut your pompous vortex of overlapping fangs

Gebruikersavatar
Gaatjeniksaan
Fruity Master
Fruity Master
Berichten: 1296
Lid geworden op: ma 17 dec 2007 16:45
Locatie: Hoorn NH

Ongelezen bericht door Gaatjeniksaan » za 19 jan 2008 12:52

Coarse (is dat niet hoe hoog je toon word ofzo?)

Gebruikersavatar
Suriel
Admin & 303 Master
Admin & 303 Master
Berichten: 6553
Lid geworden op: wo 25 jul 2007 18:10
Locatie: In Panic Rang: Grandmaster Coolheid: Zeer hoog
Contacteer:

Ongelezen bericht door Suriel » za 19 jan 2008 16:14

Coarse is een pitch-parameter die over het algemeen werkt in semitones in plaats van cents. Het voordeel hiervan is vaak dat deze je toestaat de oscillator meer dan 1 octaaf (1200 cents/12 semitones) hoger of lager te laten spelen.

Bij de Wasp bijvoorbeeld heb je een bereik van maar liefst 6 octaven (-3 tot +3)
_________________

L STFUDIO
_________________

= = Domme vragen bestaan in overvloed.
= = De 'ik-zou-graag-zeggen-wat-ik-bedoel-maar-de-woorden-zitten-in-de-weg' mentaliteit

Gebruikersavatar
BoukE
Fruity Master
Fruity Master
Berichten: 1140
Lid geworden op: di 15 aug 2006 21:05
Locatie: Kampen

Ongelezen bericht door BoukE » zo 20 jan 2008 1:47

Tempo:

Andante - Gaande
Allegro - Snel
Adagio - Langsaam
Accelerando - Versnellen
Ritenuto - Vertragen

Dynamiek:

PP - Pianissimo - Zeer zacht
P - Piano - Zacht
MP - Metso piano - Geleidelijk zacht
MF - Metso Forte - Geleidelijk sterk
F - Forte - Sterk
FF - Fortissimo - Zeer sterk

Overige:

Homofoon = Meerstemmig akkoordschema waarbij alle noten het zelfde ritme hebben. ( Soort van tegenover gestelde van Polyfoon ).

Paar woordjes die je misschien hier en daar tegen kan komen.

Gebruikersavatar
Michiel
Master of Percussion & Chillout
Berichten: 2358
Lid geworden op: di 06 jun 2006 20:38
Locatie: Achterhoek

Ongelezen bericht door Michiel » zo 20 jan 2008 8:50

Ik snap homofoon niet helemaal..

..klinkt trouwens als een sexlijn voor..
Afbeelding

Gebruikersavatar
Simon
Fruity God
Fruity God
Berichten: 3499
Lid geworden op: zo 03 jun 2007 13:09
Locatie: Ja
Contacteer:

Ongelezen bericht door Simon » zo 20 jan 2008 9:35

homofoon heeft niet echt iets met het ritme te maken dacht ik.
homofoon betekent volgens mij dat je één melodie hebt, en daar akkoorden onder hebt zitten als begeleiding.
Shut your pompous vortex of overlapping fangs

Blacktory Project
Fruity Loopist
Fruity Loopist
Berichten: 120
Lid geworden op: ma 04 feb 2008 23:07
Locatie: Grobbendonk, België

Ongelezen bericht door Blacktory Project » zo 10 feb 2008 22:01

Homofoon wil zeggen dat je slechts 1 melodie tegelijk hebt, gespeeld door een of meerdere instrumenten. De ene stem kan de melodie wel hoger of lager spelen als de andere, maar alle stemmen bewegen zich parallel.

Polyfoon wil zeggen dat je meerdere melodielijnen hebt tegelijk, die niet parallel lopen.Eenstemmig wil zeggen dat je slechts een instrument hebt, meerstemmig dus dat je meerdere instrumenten hebt.

Als je dus meerstemmige homofone muziek hebt, wil dat zeggen dat je meerdere instrumenten hebt die een melodie spelen. Meerstemmige Polyfone muziek dat de stemmen verschillende melodieen spelen.


Zo zat het dacht ik... :p

Eelcow
Fruity King
Fruity King
Berichten: 743
Lid geworden op: di 10 jan 2006 15:24
Contacteer:

Ongelezen bericht door Eelcow » ma 11 feb 2008 0:08

Blacktory Project schreef:Homofoon wil zeggen dat je slechts 1 melodie tegelijk hebt, gespeeld door een of meerdere instrumenten. De ene stem kan de melodie wel hoger of lager spelen als de andere, maar alle stemmen bewegen zich parallel.

Polyfoon wil zeggen dat je meerdere melodielijnen hebt tegelijk, die niet parallel lopen.

Eenstemmig wil zeggen dat je slechts een instrument hebt, meerstemmig dus dat je meerdere instrumenten hebt.

Als je dus meerstemmige homofone muziek hebt, wil dat zeggen dat je meerdere instrumenten hebt die een melodie spelen. Meerstemmige Polyfone muziek dat de stemmen verschillende melodieen spelen.


Zo zat het dacht ik... :p


Niet helemaal waar. melodieen waarin de stemmen een verschillende hoogte hebben zijn polyfoon. Het maakt dan niet uit of ze wel of niet parallel bewegen. De verschillende noten die worden gespeeld hebben een andere functie in een akkoord.

Homofoon betekent gewoon dar er precies hetzelfde wordt gespeeld door 2 instrumenten. Gewoon 1 stem dus. Het woord zegt het eigenlijk al: Homos = hetzelfde

Polyfoon betekent letterlijk meerstemmig.

Deze termen slaan overigens beide niet op ritmiek. Misschien worden hier de termen polyfoon en polyritmiek door elkaar gehaald.
Afbeelding

Gebruikersavatar
Michiel
Master of Percussion & Chillout
Berichten: 2358
Lid geworden op: di 06 jun 2006 20:38
Locatie: Achterhoek

Ongelezen bericht door Michiel » ma 11 feb 2008 7:40

gewoon een eenstemmig of een meerstemmige melodie dus...Er wordt trouwens vaker iets met anders bedoelt met die term:

Het kan ook slaan op 1 bepaald instrument, bijv. synts. Een Monosynth zoals de Minimoog en een trompet zijn monofone instrumenten, een Prophet 5 bijv. of een piano zijn polyfone instrument.
Afbeelding

Plaats reactie